Megállapodás a munkavállalók érdekében a MÁV-START és a MÁV VAGON cégeknél

2021-09-02

2021. október 1-jével stratégiai átalakítások várhatók a MÁV-START és MÁV VAGON tevékenységeiben, a hosszú távú IC+ gyártási és egyéb járműgyártási tervek megvalósítása érdekében. A mai napon a MÁV-START Zrt. Központi Üzemi Tanácsa, a MÁV VAGON Kft. Üzemi Tanácsa, valamint a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete és a Vasutasok Szakszervezete megállapodást írtak alá a munkáltató személyében bekövetkező változáshoz kapcsolódó munkajogi kérdések tárgyában, figyelemmel a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 36-40.§-aiban és 265.§ (2) bekezdésében foglaltakra.

A Megállapodás rögzíti, hogy a Kormány a vasúti gördülőállomány-fejlesztés stratégiai céljainak megvalósításához szükséges feladatokról szóló 1257/2021. (V. 12.) Korm. határozata értelmében a MÁV-START Zrt. által végzett járműgyártási tevékenység, a vasúti fővizsgákhoz szükséges javítási tevékenység, valamint az annak végzéséhez szükséges humán- és eszközerőforrások 2021. október 1-jei fordulónappal a MÁV VAGON Kft-be áthelyezésre kerülnek.

 

A tevékenység kiszervezése érinti a Vasúti Járműjavító (Szolnok, Békéscsaba telephelyek) és Járműkonstrukció szervezetet teljes egészében, a Járműbiztosítási Igazgatóságoknak egy részét (Fényeslitke, Celldömölk, Dunaújváros telephelyek teherkocsi javítási, az istvántelki fékjavító műhely tevékenységét), valamint a kiszervezésben érintett és az ezek működéshez szükséges irányítási és funkcionális támogató munkavállalói létszámot.

 

A Megállapodás rögzíti, hogy a munkáltató személyében bekövetkező változásban érintett munkavállalókat a foglalkoztatási és díjazási feltételek vonatkozásában (beleértve a vasúti menetkedvezményt is) hátrány nem érheti.

 

A változás a MÁV-START Zrt. tevékenység kihelyezésben érintett munkatársainak a szempontjából azt jelenti, hogy 2021. október 1. napjával, a munkajogi jogutódlásra tekintettel válnak a MÁV VAGON Kft. munkavállalójává. A MÁV-START Zrt. jogutódlásban érintett munkavállalóinak munkaviszonya jogfolytonos, azaz a jogelőd munkáltatónál munkaviszonyban eltöltött időtartam a jogutód munkáltatónál elismert folyamatos munkaviszonynak minősül. A munkajogi jogutódlás napjától kezdődően az érintett munkavállalók vonatkozásában a munkaviszonyból eredő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése a MÁV VAGON Kft-t illetik meg, illetve terhelik.

 

A Megállapodásból kiemelünk néhány fontos témát, amely érinti a kollégákat:

 

  1. A 2021. szeptember 30. napjáig járó munkabérét a MÁV-START Zrt. a munkaviszonyra vonatkozó szabályoknak megfelelően fizeti meg az esedékesség időpontjáig.

 

  1. A hatályban lévő tanulmányi szerződésekből származó jogok és kötelezettségek az átvevő munkáltatóra, a MÁV VAGON Kft-re szállnak át.

 

  1. A MÁV VAGON Kft. a munkavállalók számára a munkavégzéshez szükséges ruházati ellátást bérruházati rendszer keretében biztosítja. A MÁV-START Zrt. pontkeretes ruházati ellátás megszüntetésének kompenzációjaként a 2021. szeptember 30. napján erre jogosult, érintett munkavállalók bruttó 50.000.- Ft összegű egyszeri kifizetésben részesülnek.

 

  1. Az érintett munkavállalók által felvett és még vissza nem fizetett fizetési előleg, a jogalap nélkül kifizetett és visszakövetelés alatt álló munkabér összegét, a végrehajtás alatt lévő, illetve a munkavállaló által a munkáltatónak fizetendő kártérítés és egyéb tartozás összegét a jogutódlást követően a munkavállalóknak a MÁV VAGON Kft. felé kell teljesíteni.

 

  1. Akik a MÁV Zrt. kezelésében lévő bérlakásban laknak, lakáshasználatukat mindaddig az eredeti lakásbérleti szerződésben foglaltaknak megfelelően folytathatják, amíg munkaviszonyuk a MÁV VAGON Kft-vel fennáll.

 

  1. Az érintett munkavállalók a vasúti menetkedvezmény igénybevételére az egyes vasúti utazási kedvezményekről szóló 57/2009.(X.20.) KHEM rendelet alapján jogosultak. Tekintettel arra, hogy a munkáltató személyében bekövetkező változással érintett munkavállalók munkaviszonya nem szűnik meg, hanem az átvevő társaságnál jogfolytonosan tovább folytatódik, és az új munkáltató szintén kedvezményezett vasúti társaság, így azon munkavállalók, akik a változás előtt 1. kocsiosztályon való utazásra jogosító vasúti utazási igazolvánnyal (arcképes) rendelkeztek, az 57/2009.(X.20.) KHEM rendelet alapján az 1. osztályra való jogosultságukat a munkáltató személyében bekövetkező változással sem veszítik el. A menetkedvezményi jogosultság szempontjából a MÁV-START Zrt-nél és a MÁV VAGON Kft-nél munkaviszonyban töltött idő folyamatos jogszerző időnek minősül. Amennyiben a munkajogi jogutódlás során a vasúti utazási igazolványok érvényesítésével vagy az új igazolvány kiállításával kapcsolatban költség merül fel, azt a MÁV VAGON Kft. kompenzálja a munkavállalók és igényjogosult hozzátartozói számára. A kiszervezésben érintett munkavállalók arcképes igazolványával kapcsolatosan eljárásrend készült, amely részletesen szabályozza a tennivalókat. Erről szeptember folyamán fogunk tájékoztatást küldeni az érintetteknek.

 

  1. A MÁV VAGON Kft. 2021. év hátralévő időszakában a korábbi feltételek szerint biztosítja az érintett munkavállalók számára az Egészségmegőrző Programban történő részvételt.

 

  1. Amennyiben a munkáltató működésével összefüggő okból munkáltatói felmondás jogcímével 2026. szeptember 30. napjáig bármely, a társasággal 2021. október 1. napján munkaviszonyban álló munkavállalónak megszűnne a munkaviszonya, akkor a MÁV VAGON Kft. újrakezdési támogatás címén további kifizetést teljesít. Az újrakezdési támogatás mértéke sávosan változó, a legalább 5 évi folyamatos munkaviszony esetén járó 1 havi, és a legalább 30 évi folyamatos munkaviszony esetén járó 8 havi távolléti díjnak megfelelő összeg között.

 

  1. A MÁV VAGON Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy 2021. október 1. napjával a jelenlegi feltételekkel hatályba lépteti a jogutódlással érintett munkavállalókra irányadó alábbi teljesítményösztönző rendszereket: Teljesítményalapú ösztönző juttatási rendszer Villamos Gépjavítás Békéscsaba; Többletképesítésen, tudáson alapuló ösztönző juttatási rendszer a Járműbiztosítási Igazgatóságokon; a körzeti járműfenntartási központokban belső tolatási tevékenységet végző munkavállalók pótléka Fényeslitke telephelyen. Továbbá a MÁV VAGON Kft. fenntartja ösztönzési rendszerének személyi hatályát  a –jelenlegi MÁV VAGON munkavállalókra vonatkozólag – a székesfehérvári és fényeslitkei munkavégzési helyű, 6-13 munkaköri kategóriába sorolt fizikai állományban lévő munkavállalókat érintően.

 

A magyar gazdasági és ipari fejlődésben kiemelt jelentősége van a minőségi vasúti járműgyártásnak. A versenyképesség fokozása megköveteli a gyártási rendszerünk átalakítását. Az átszervezésben érintett munkavállalót a foglalkoztatási és díjazási feltételek vonatkozásában (beleértve a vasúti menetkedvezményt is) hátrány nem érheti.

 

 

Forrás: Hírlevél -- MÁV-START Zrt.