Tárgyalás a munkavállalók, a kormányzat és a munkáltató képviselői között

2020-06-04

A 2020. 06.02-án –videókonferencia keretében – megtartott VKF ülésen elhangzottakról az alábbi tájékoztatást adjuk:

1., Kormányzati oldal /dr. Horváth Tamás munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkár/: a terület legújabb foglalkoztatási, támogatási adatai közül az alábbiakat ismertette

 

  • Álláskeresők száma: 330 000 fő, áprilisban 50 ezer fővel több, mint március hónapban volt, azonban az új regisztráltak száma már csökkenő tendenciát mutat.
  • Munkahelyvédelmi bértámogatásra eddig 10500 vállalkozás (telephely) 137 000 főre nyújtott be kérelmet, amelyből a mai napig 90 ezret már pozitívan elbíráltak. Átlagosan 165.000.-Ft/hó/fő támogatási igényt fogalmaztak meg a kérelmezők. A támogatási igény benyújtása – a folyamatban lévő jogszabálymódosítás alapján – annak elfogadása esetén 2020. augusztus 31-ig meghosszabbításra kerül, valamint lehetővé válik, hogy akár azonos telephelyen is munkakör változás esetén ismételt támogatást igényeljenek a vállalkozások.
  • A kutatás-fejlesztési terület bértámogatására 750 cég pályázott, 12000 munkavállalóra, összesen 6 milliárd forint összegben.
  • Az elmúlt héten indult munkahelyteremtést-támogató program esetében már benyújtásra került 3200 munkavállalóra vonatkozóan a kérelem, jellemzően mikro-kis-és közepes vállalkozások részéről, 4 milliárd forint összegben.
  • Az állami tulajdonú gazdasági társaságok körében végzett adatgyűjtés alapján a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszterhez tartozó társaságok esetében 2000 üres álláshely áll rendelkezésre.
  • Az állami tulajdonú víziközmű társaságok és a posta esetében a bértárgyalások a veszélyhelyzet megszűnését (június 20.) követően folytatódnak.

 

2. A LIGA Szakszervezetek részéről felvetésre került:

 

 
   

 

 

  • A korábbi VKF üléseken elhangzottakra hivatkozva, (mely szerint a tárca nem tett javaslatot a munkajogi szabályozás (Mt.) változtatására jeleztük, hogy ennek némileg ellentmondani látszik az a tény, hogy a Parlament elé beterjesztett T/10748. sz. törvényjavaslat (A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és az egészségügyi készenlétről) 56.§-a  újabb változatban tartalmazza a legfeljebb 24 havi munkaidőkeret elrendelésének lehetőségét, immáron miniszteri engedély alapján. Válaszában helyettes államtitkár Úr jelezte, hogy a norma–tervezet kormánydöntés eredménye, nem tárca előterjesztés, és az még változhat.

/ (1) A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) az ebben a §-ban foglalt eltérő szabályokkal kerül alkalmazásra.

(2) Az Mt.-t 2020. július 1-jéig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a) a munkáltató a közölt munkaidő-beosztást az Mt. 97. § (5) bekezdése szerinti közlési szabályoktól eltérően is módosíthatja, b) a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti, c) a munkáltató a munkavállaló egészségi állapotának ellenőrzése érdekében a szükséges és indokolt intézkedéseket megteheti, d) a munkavállaló és a munkáltató az Mt. rendelkezéseitől külön megállapodásban eltérhetnek.

(3) A veszélyhelyzet tartama alatt egyoldalúan vagy a felek megállapodása alapján elrendelt munkaidőkeretben történő foglalkoztatást a munkaidőkeret végéig a veszélyhelyzet megszűnése nem érinti.

(4) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter engedélyezheti, hogy a munkáltató új munkahelyteremtő beruházás esetén munkaidőkeretet vagy elszámolási időszakot – az Mt. vonatkozó rendelkezéseiben foglaltakra figyelemmel – legfeljebb huszonnégy hónap alapulvételével alkalmazzon, amennyiben a beruházás megvalósítása nemzetgazdasági érdek.

(5) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter a (4) bekezdésben foglalt döntését 90 napon belül hozza meg. /

 

A munkavállalói oldal tagjai csatlakozva a felvetéshez szintén komoly aggodalmuknak adtak hangot, mind az eljárás (a szociális párbeszéd, a tripartit egyeztetés megkerülése) mind pedig a tartalmat illetően, melyhez a munkáltatói oldal képviselői is megegyező véleménnyel csatlakoztak. Egységes álláspont szerint a jelenlegi helyzet még inkább megkívánná a felek megegyezésén, bizalmi viszonyán alapuló  megállapodások meglétét országos és helyi szinteken egyaránt. A munkáltatók álláspontja szerint is megkerülhetetlen a munkavállókkal történő érdemi párbeszéd és az annak eredményeként megszülető kompromisszumos megállapodás. Mindkét oldal értetlenségét fejezte ki, hogy miközben mindannyian erre törekszünk, mégis ilyen „megkerülő” javaslatok kerülnek a döntéshozók elé.

  • A LIGA Szakszervezetek és a munkáltatók kezdeményezték a csökkentett munkaidő után járó bértámogatás jelenlegi időtartamának meghosszabbítását, mert az tapasztaljuk, hogy számos területen a teljes munkaidős foglalkoztatás helyreállítása hosszabb időt vehet igénybe.

 

 

A munkavállalói oldal részéről javaslatként elhangzott továbbá:

  • Az egészségügyben dolgozók külön, egyösszegű juttatásának mintájára, a szociális ágazatban illetve a közszolgáltatások területén foglalkoztatottak +juttatásának biztosítása.
  • A szakszervezetek által a vírusjárvány és annak következményeiként nehéz helyzetbe került tagjaiknak juttatott esetleges támogatások adó-és járulékmentességének biztosítása december 31-ig.

A munkaadói oldal megerősítette, hogy a Kormány a VKF statútumában foglaltakkal ellentétben, ismételten elmulasztotta az Mt. módosításhoz kapcsolódó konzultációs kötelezettségét. A munkáltatók részéről a legfeljebb 24 havi munkaidőkeretre vonatkozó szabályozásra nincs igény, véleményük szerint, mind a kormány, mind az a munkáltató, aki esetleg ezt alkalmazni kívánja, a munkabékét kockáztatja. Továbbra is inkább a döntéshozók, munkáltatók és munkavállalók közötti bizalmi viszonyt kellene erősíteni.

A soron következő ülésre tervezetten 2020. június 08-án kerül sor.

 

dr. Mészáros Melinda                                         Buzásné Putz Erzsébet

Letölthető fájlok

VKF ülés Letöltés